กฎระเบียบความปลอดภัยในงานฉายรังสี X-ray

ในงานก่อสร้างบ่อยครั้งที่เราพบว่ามีการนำวิธีฉายรังสี หรือที่เรียกว่า x-ray มาใช้ในการ ตรวจวัดแนวรอยเชื่อมของท่อหรือถัง

ซึ่งวันนี้ก็ขอนำวิธีปฏิับัติในด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับการฉายรังสีมาให้อ่านกันครับ

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รังสี เช่น การตรวจร่องรอยเชื่อมด้วยรังสี ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น

2. ก่อนปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการฉายรังสี ต้องเขียนใบขออนุญาตทำงาน พร้อมแนบเอกสารระบุสถานที่ และรายละเอียดการฉายรังสีให้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตทำงาน พิจารณาก่อน จึงสามารถทำงานได้

3. ก่อนทำการฉายรังสี ต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับอยู่ในบริเวณที่ฉายรังสี

4. กั้นบริเวณที่ฉายรังสีโดยรอบ การกำหนดระยะบริเวณที่ปิดล้อม ขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่ใช้(นอกจากการคำนวนในเอกสารแล้วจะมีเครื่องสำรวจรังสีที่ใช้ตรวจว่ารังสีกระจายไปไกลแค่ไหน)

นอกจากปิดล้อมแล้วต้องทำการติดป้ายเตือนให้ทราบว่ามีงานฉายรังสี ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงานโดยเด็ดขาด (โดยส่วนใหญ่งานฉายรังสีจะทำในเวลากลางคืน จะต้องมีไฟสัญญาณเตือนติดให้ทราบด้วย )

: ข้างล่างเป็นภาพตัวอย่างเทปกั้นพื้นที่ สีเหลือง-ดำ ที่มักใช้ในงานฉายรังสี และป้ายเตือนให้ทราบว่ามีงานฉายรังสี :

เทปกั้นบริเวณฉายรังสี

ป้ายเตือนงานฉายรังสี

5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน ที่จัดไว้ให้โดยเคร่งครัด เช่น ตะกั่วครอบหัวของเครื่องฉายรังสี , ชุดป้องกันรังสี เป็นต้น

งานฉายรังสีเป็นงานที่อันตรายมาก เพราะเราไม่สามารถมองเห็นรังสีด้วยตาเปล่า อีกทั้งอันตรายจากรังสีไม่ได้เห็นผลในทันที แต่ปริมาณรังสีจะสะสมในร่างกายก่อนที่จะเกิดอันตรายกับร่างกาย ซึ่งการที่ไม่ได้เห็นผลร้ายในทันทีทำให้หลายคนชะล่าใจ ไม่ระมัดระวังในการทำงาน