การส่งเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางอินเตอร์เน็ต

เมื่อวานได้รับอีเมล์จากคุณ Daddy และคุณ Bokie เรื่องกฏหมายใหม่ ซึ่งผมได้โพสลงในเว็บบอร์ดแล้ว

กฏหมายที่ว่า เป็นกฏหมายที่ออกโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกัน คือ

– เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือ ส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

– เรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

กฏหมายที่ออกมาใหม่ทั้งสองฉบับ กล่าวถึงการส่งเอกสารในการทำงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ต่อไปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก็สามารถส่งเอกสารโดยไปต้องไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกต่อไป

กฏหมายทั้งสองฉบับนี้มีประโยชน์อย่างมาก ต่อทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่พนักงานของกรมสวัสดิการเอง เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สำหรับเอกสารการทำงานที่สามารถส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ มีดังนี้
1. การแจ้งรายละเอียดองสารเคมี (สอ.1)

2. การรายงานความปลอดภัยและการประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (สอ.2)

3. การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

4. การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

5. การรายงานผลการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

6. การแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสีึ (ร.1-1)

7. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสีึ (ร.1-2)

8. การแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี (ร.3-1)

9. การแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ (ร.3-2)

10. การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี (ร.5)

11. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติ หรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข

12. การแจ้งสถานที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ

13. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือเจ็บป่วยซึ่งได้รับอันตรายจากความร้อน

14. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือเจ็บป่วยซึ่งได้รับอันตรายจากแสงสว่าง

15. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือเจ็บป่วยซึ่งได้รับอันตรายจากเสียง

16. การแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

17. การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง – จป.(ท)

18. การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ – จป.(ว)

19. การแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญหาย

ทั้ง 19 ข้อข้างต้น เป็นเอกสารที่ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสามารถส่งทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยก่อนที่ท่านจะส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ตได้ ท่านต้องทำการขออนุญาตโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สถานประกอบการมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่แล้ว นายจ้างสามารถดำเนินการเพื่อส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยการลงทะเบียนเพื่อขอ username และ password ที่เว็บไซท์ www.labour.go.th

2. เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) แล้ว ก็สามารถดำเนินการส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที ผ่านเว็บไซท์ www.labour.go.th

(ถึงแม้ท่านจะขอส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ก็ยังสามารถเลือกที่จะส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ได้ตามปกติ)

จะเห็นได้ว่า กรมสวัสดิการได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น ต่อไปพวกเราทุกคนก็จะได้ทำงานใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลา

ข้อเสียก็คือ ไม่มีเวลาโดดงานไปพักผ่อนสมองแล้ว และก็ไม่ได้ขอของแจก ที่กรมฯ