ความปลอดภัยในสำนักงาน

โดยทั่วไปสำนักงานคือที่ทำการของสถานประกอบการ องค์การบริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการทั่วไป  ซึ่งเป็นที่รวมอยู่ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่หลักในงานเสมียน  งานบริหารหรืองานอาชีพอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่ดำเนินกิจการของนายจ้าง

ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการเก็บบันทึก  รวบรวมและการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เพื่อใช้วินิจฉัย  สั่งการสำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจและราชการขนาดใหญ่แล้ว  สำนักงานเป็นหัวใจสำคัญมากที่เดียว เพราะเป็นสถานที่ทำการบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายหรือแผนงานโครงการของกิจการนั้น ๆ

งานจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกหรือไม่  ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดสำนักงาน การจัดการสำนักงานดีและมีความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย

ความปลอดภัยในสำนักงานดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในความรู้สึกของเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่  ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของปัญหา  การจัดการและบริหารความปลอดภัยของสำนักงานจึงถูกจัดอยู่ในลำดับหลัง ๆ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน มีลักษณะไม่เด่นชัดนัก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความสนใจที่จะแก้ไขป้องกันในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุจะไม่รุนแรงมีเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็อาจนำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเสียเวลาการปฏิบัติงานได้  อุบัติเหตุที่มักพบอย่างสม่ำเสมอในสำนักงาน เช่น การพลัดตกหกล้ม การชนการกระแทก การสะดุดลื่นได้รับบาดเจ็บ การเกี่ยว การหนีบ อันตรายจากสิ่งแวดล้อม และสารเคมี ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการป้องกันระงับอัคคีภัย

อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมสถิติพบว่าแท้ที่จริงแล้วปริมาณอุบัติเหตุในสำนักงานมีมากเท่า ๆ กับปริมาณอุบัติเหตุภายในโรงงานทีเดียว  และค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน

อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานในสำนักงานมีอันตรายแฝงเร้นอยู่ทั่วไป  พร้อมที่