ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถสามารถทำได้

ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวเองสามารถทำได้จะขึ้นอยู่กับ

1. ความจุของบุ้งกี๋ (cycle load) หมายถึงปริมาตรของวัสดุที่บุ้งกี๋สามารถขุดตักได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของบุ้งกี๋ โดยจะคิดขนาดเมื่อวัสดุพูนอยู่และจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทำการขุดตักด้วย ดังนั้น

ความจุของบุ้งกี๋ (ปริมาตรที่ฟูขึ้นของวัสดุ) = ขนาดของบุ้งกี๋เมื่อวัสดุพูนอยู่ x สัมประสิทธิ์ของความจุ

สำหรับสัมประสิทธิ์ของความจุจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.1

2. เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน (cycle time) สำหรับงานขุดของรถขุดตักก็คือ เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปในหนึ่งรอบของการทำงานตั้งแต่การขุด การหมุนส่วนบนของตัวรถ การเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋ จนถึงการหมุนส่วนบนตัวรถกลับมาขุดอีกครั้งหนึ่ง เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงานนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะขุดตัก สภาพของบริเวณที่ขุดตัก ความลึก

safety88 – 0001.1

ของการขุดตัก มุมที่ต้องหมุนส่วนบนของตัวรถไปเทและสภาพของการเท โดยจะคิดจากเวลาพื้นฐานแล้ว เพิ่มหรือลดตามชนิด สภาพ และประเภทของปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งเวลาพื้นฐานที่ใช้ในหนึ่งรอบ ของการทำงานมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.2 การเพิ่มหรือลดเวลาตามชนิดของวัสดุมีรายละเอียด ตามตารางที่ 8.3 การเพิ่มหรือลดเวลาตามสภาพของบริเวณที่ขุดตักมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.4 การเพิ่มหรือลดเวลาตามความลึกของการขุดตักมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.5 การเพิ่มหรือลด เวลาตามมุมที่ต้องหมุนส่วนบนของตัวรถไปเทมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.6 และการเพิ่มหรือ ลดเวลาตามสภาพของการเทมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.7

safety88 – 0001safety88 – 0002safety89

จากความจุของบุ้งกี๋และเวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน ก็สามารถหาจำนวนรอบ ของการทำงานในหนึ่งชั่วโมงได้จากสมการ

จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง = ประสิทธิภาพของการทำงาน (นาทีต่อชั่วโมง) X 60

เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน (วินาที)

และหาปริมาณงานที่รถขุดตักทำได้จากสมการ

ปริมาณงาน = จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง X ความจุของบุ้งกี๋

โดยประสิทธิภาพของการทำงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นเดียวกับการทำงานของรถดันดิน ซึ่งตามสภาพทั่วไปถ้าไม่มีอุปสรรคมากก็จะคิดประสิทธิภาพของการทำงานเท่ากับ 50 นาทีในหนึ่งชั่วโมง

ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณงานของรถขุดตัก

1. ต้องการขุดร่องเพื่อวางท่อลึก 2.0 เมตร กว้างเท่ากับความกว้างของบุ้งกี๋โดยใช้ รถขุดตักยี่ห้อ FIATALLIS รุ่น SL9 นํ้าหนักขณะทำงาน 15 ตัน บุ้งกี๋กว้าง 1.14 เมตร ขนาดเมื่อพูนวัสดุ 0.87 ลบ.ม. ความลึกสูงสุดที่ขุดได้ 3.61 เมตร บริเวณทำงานมีสิ่งกีดขวางบ้าง และมีคนงานทำงานวางท่อด้วย วัสดุที่ขุดเป็นดินเหนียวแข็ง มุมที่ต้องหมุนส่วนบนของตัวรถไปเท 45 องศา เทลงบนรถบรรทุกที่อยู่ติดกับรถขุด และให้คิดประสิทธิภาพของการทำงาน 45 นาทีต่อชั่วโมง

วิธีทำ

การคำนวณหาปริมาณงานของรถขุดตักควรทำตามขั้นตอนคือ

1. หาความจุของบุ้งกี๋

จาก ความจุของบุ้งกี๋ = ขนาดของบุ้งกี๋ X สัมประสิทธิของความจุ

ตามตารางที่ 8.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของความจุสำหรับดินเหนียวแข็งมีค่า 0.75- 0.85 ใช้ค่า

0.8

ดังนั้น ความจุของบุ้งกี๋ = 0.87 X 0.8 = 0.696 ลบ.ม.

ซึ่งเป็นปริมาตรที่ฟูขึ้นของดินเหนียวแข็งที่ขุดขึ้น

2. หาเวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน

จาก เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน = เวลาพื้นฐาน ± เวลาที่เพิ่มหรือลดตามปัจจัยต่าง ๆ

เวลาพื้นฐานตามตารางที่ 8.2 รถขุดตัก SL9 นํ้าหนักขณะทำงาน 15 ตันมีค่าเท่ากับ 15

วินาที

เวลาที่เพิ่มเนื่องจากขุดดินเหนียวตามตารางที่ 8.3 เท่ากับ +2 วินาที

เวลาที่เพิ่มเนื่องจากสภาพของบริเวณที่ขุดซึ่งมีสิ่งกีดขวางบ้าง และมีคนทำงานในร่อง

ที่ขุดตามตารางที่ 8.4 จะคิดเท่ากับ +2+5 = +7 วินาที

ความลึกที่ขุดเมื่อเทียบกับความลึกสูงสุดเท่ากับ 2.0= 0.55 ตามตารางที่ 8.5 ไม่จำเป็น 3.61

ต้องเพิ่มเวลา

มุมที่ต้องหมุนส่วนบนของตัวรถไปเทเท่ากับ 45 องศา ตามตารางที่ 8.6 ไม่จำเป็นต้อง

เพิ่มเวลา

ดังนั้นฺ เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน =15 + 2 + 7

= 24 วินาที

3. หาจำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง

จาก จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง = ประสิทธิภาพในการทำงาน X 60

เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน

ดังนั้น จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง = 45×60

24

= 112

4. หาปริมาณงานที่ทำได้ในหนึ่งชั่วโมง

ปริมาณงาน = จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง X ความจุของบุ้งกี๋

ดังนั้น ปริมาณงาน = 112 X 0.696 ≃78 ลบ.ม./ชม.

ซึ่งเป็นปริมาตรของดินเหนียวที่ฟูขึ้นซึ่งถ้าคิดเป็นปริมาตรของดินเหนียวเดิมก็สามารถหาได้จาก สมการ

ปริมาตรในสภาพเดิม =ปริมาตรที่ฟูขึ้น

1 + % ที่ฟูขึ้น

100

สำหรับ % ที่ฟูขึ้นหาได้จากตารางที่ 7.3 ของดินเหนียวมีค่าเท่ากับ 30%

ดังนั้น ปริมาตรในสภาพเดิมของดินเหนียวที่ขุดได้ในหนึ่งชั่วโมง = 78 ≃60 ลบ.ม.

30

1 +100

2. ถ้าต้องขุดสระลึก 3 เมตร กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร โดยใช้รถขุดตักแบบตัก เข้าหาตัวเองขนาด 26 ตัน บุ้งกี๋ขนาดเมื่อพูนวัสดุเท่ากับ 1.10 ลบ.ม. ความลึกสูงสุดที่ชุดได้ 4.05 เมดร วัสดุที่จะชุดเป็นดินทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะขุดและเทลงบนพื้นข้างขอบสระ จงหาเวลาที่ต้องใช้ใน การชุดสระดังกล่าว

วิธีทำ

1. หาความจุของบุ้งกี๋

จาก ความจุของบุ้งกี๋ = ขนาดของบุ้งกี๋ X สัมประสิทธิ์ของความจุ

ตามตารางที่ 8.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของความจุจะใช้เท่ากับ 1.00

ดังนั้น ความจุของบุ้งกี๋ = 1.10 X 1.00 = 1.10 ลบ.ม.

ซึ่งเป็นปริมาตรที่ฟูขึ้น

2. หาเวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน

จาก เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน = เวลาพื้นฐาน ± เวลาที่เพิ่มหรือลดตาม

ปัจจัยด่าง ๆ

โดยเวลาพื้นฐานตามดารางที่ 8.2 เท่ากับ 18 วินาที เวลาเพิ่มหรือลดตามชนิดวัสดุจาก ตารางที่ 8.3 ไม่มีส่วนเวลาที่ลดตามสภาพของบริเวณที่ขุดตักจากตารางที่ 8.4 เท่ากับ -1 วินาที

ความลึกที่ขุดเมื่อเทียบกับความลึกสูงสุด = 3.0= 0.75 ดามตารางที่ 8.5 ต้องเพิ่มเวลา4 วินาที 4.05

มุมที่ต้องหมุนส่วนบนของตัวรถคิดประมาณ 180 องศา ตามตารางที่ 8.6 ต้องเพิ่มเวลา

6 วินาที

เวลาที่ลดเนึ่องจากเทลงบนพื้น ตามตารางที่ 8.7 เท่ากับ -1 วินาที

ดังนั้นเวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน = 18-1+4 + 6-1

= 26 วินาที

3. หาจำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง

จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง = ประสิทธิภาพในการทำงานX60

จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง

โดยคิดประสิทธิภาพในการทำงาน 50 นาทีในหนึ่งชั่วโมง

ดังนั้น จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง = 50×50

26

≃ 115

4. หาปริมาณงานที่ทำได้ในหนึ่งชั่วโมง

ปริมาณงาน = จำนวนรอบของการทำงานในหนึ่งชั่วโมง X ความจุของบุ้งกี๋

= 115 X 1.10

= 126 ลบ.ม./ชม.

คิดเป็น ปริมาตรในสภาพเดิม = ปริมาตรที่ขึ้นฟู

1 + % ที่ฟูขึ้น

100

สำหรับ % ที่ฟูขึ้นหาได้จากตารางที่ 7.3 สำหรับดิน มีค่าเท่ากับ 25%

ดังนั้น ปริมาตรในสภาพเดิมที่ขุดได้ในหนึ่งชั่วโมง = 126

1 + 25

≃ 100 ลบ.ม.

5. คิดเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการขุดสระ

ปริมาตรดินเดิมที่ต้องขุด = 40 X 40 X 3 = 4800 ลบ.ม.

ดังนั้น เวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขุด = 4800

100

= 480 ชม.

ซึ่งเวลาที่หาได้นี้ยังไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ตัวรถไปยังตำแหน่งขุดต่าง ๆ โดย ทั่วไปตำแหน่งที่ขุดจะต้องพิจารณาจากขอบเขตการทำงานของตัวรถ แล้วกำหนดจุดขุดและคิด ระยะทางที่จะต้องเคลื่อนที่ สมมติตามตัวอย่างที่ 8.2 จะต้องเคลื่อนตัวรถเป็นระยะทาง 160 เมตร และกำหนดให้ความเร็วของตัวรถในการเคลื่อนที่เท่ากับ 2 กม./ชม.

เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ = 160×3.6

2

= 288 วินาที

ในที่นี้จะเห็นว่าเวลามีค่าน้อยมากไม่จำเป็นต้องนำมาคิดก็ได้