รถขุดตัก คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

รถขุดตัก เป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับ ออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงาน

backhoe

รถขุดตัก (Excavator) นี้ นิยมแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็น รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ , รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว รถขุดตักแบบคีบ และรถชุดตักแบบลากดึง

รถขุดตักออกจากตัว

โครงสร้างของรถขุดตัก

โครงสร้างของรถขุดตักสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนบน หรือ ส่วนที่หมุน (Revolving superstructure) ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ ส่วนของระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ และห้องพนักงานขับเคลื่อน

2. ส่วนที่รองรับส่วนที่หมุน หรือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (mounting or travel unit) ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบรถบรรทุกล้อยาง (rubber tire carrier mounting) แบบล้อยางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (rubber tire carrier mounting self-propelled) และแบบตีนตะขาย (crawler mounting)

3. ส่วนที่ทำงานขุด ตัก ซึ่งติดตั้งเข้ากับส่วนบน หรือส่วนที่หมุน โดยทั่วไปก็จะประกอบด้วยแขน แขนต่อ และบุ้งกี๋ ตามลักษณะของการขุดตักตามที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน