สถานประกอบการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จากกฏหมายแรงงาน “กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙” ที่ออกเมื่อ 21 มิถุนายน 2549 ได้กำหนดให้สถานประกอบการทั้ง 14 ประเภทดังต่อไปนี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมีจำนวนลูกจ้างตามที่กฏหมายกำหนด

(๑) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี

(๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง
ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น

(๓) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ รวมทั้ง การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง

(๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน ้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุก ขนถายสินคา

(๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ

(๖) โรงแรม

(๗) หางสรรพสินคา

(๘) สถานพยาบาล

(๙) สถาบันทางการเงิน

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(๑๔) กิจการอื่นตามที ่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

กิจการทั้ง 14 ประเภทนี้(ผมว่าแทบทุกกิจการแล้ว) กฏหมายกำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

กิจการที่ต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน
กิจการข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

กิจการข้อ 6 ถึง 14 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เป็น จป.หัวหน้างาน

( จป.ทุกระดับ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็แต่งตั้งได้นะครับ ต้องผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำหนดด้วย)

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
กิจการข้อ 2 ถึง ข้อ 5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน (เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค หรือ เทคนิคขั้นสูงอยู่แล้ว ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคก็ได้)

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
กิจการข้อ 2 ถึง ข้อ 5 ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน (ยกเว้นมีเจ้าหน้าที่ ระดับวิชาชีพ อยู่แล้ว)

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
กิจการข้อ 1 (เหมืองแร่ ,เหมืองหิน ,ปิโตรเลียม ,ปิโตรเคมี) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป

กิจการข้อ 2 ถึง ข้อ 5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
กิจการข้อ 1 ถึง 5 ที่มีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป

กิจการข้อ 6 ถึง 14 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน เป็น จป.ระดับบริหาร ถ้าไม่มีให้ นายจ้างเป็นเอง

ที่คัดลอกกฏหมายมา ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ของกฏหมายที่ได้ระบุให้นายจ้างของกิจการแต่ละประเภทต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำหนด “คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ ต่างๆ“