กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย

(Safety Control circles) หลักการและเหตุผล 1. การตระหนักถึงภัยอันตรายทั้งในงานที่ทำอยู่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2. พนักงานผู้ปฎิบัติงานโดยตรง (Operator) เป็นบุคคลที่จะตระหนักและรับรู้ได้ดีที่สุดถึงภัยอันตรายในงานที่ทำ (อันอาจเกิดจากวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น) ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่ปลอดภัย (อันอาจเกิดจากความร้อน เสียงดัง ฝุ่นละออง สารระเหย ความแออัด

Read more

จักรยานในประเทศจีน สามารถบรรทุกของได้มากเพียงนี้เลยหรือ ?

ภาพที่นำมาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ เป็นภาพการบรรทุกสินค้าด้วยรถจักรยาน 3 ล้อ ในประเทศจีน ภาพเหล่านี้ถูกถ่ายไว้โดยตากล้องชาวฝรั่งเศส ซึ่งหลังจากถ่ายภาพก็ได้นำภาพไปตกแต่งแสงและสีให้ดูงดงาม มากยิ่งขึ้น แต่สำหรับในเว็บไซต์แห่งนี้ เราคงคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก 3 ล้อจีน บรรทุกของเยอะ จักรยานในจีน ขนของได้เยอะมาก การบรรทุกของจำนวนมากเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายอย่าง เช่น หากของที่บรรทุกสูงเกินไป

Read more

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตมีอันตรายดังต่อไปนี้ 1. บริเวณรอบ ๆ วัตถุที่เกิดประจุ ถ้ามีก๊าชที่ติดไฟ ไอนํ้า และฝุ่นละอองอยู่ ประกายไฟที่เกิดจากการสปาร์คจะทำให้เกิดการติดไฟและไฟไหม้ระเบิดขึ้นได้ 2. การไปสัมผัสถูกวัตถุที่กำลังเกิดประจุไฟฟ้า ความตกใจที่เกิดจากการถูกไฟดูด จะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การตกจากที่สูงได้ 3. เนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงที่อากาศหนาวและแห้ง (ความชื้นตํ่า) จึงควรระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายดังต่อไปนี้

Read more

ความปลอดภัยในสำนักงาน

โดยทั่วไปสำนักงานคือที่ทำการของสถานประกอบการ องค์การบริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการทั่วไป  ซึ่งเป็นที่รวมอยู่ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่หลักในงานเสมียน  งานบริหารหรืองานอาชีพอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่ดำเนินกิจการของนายจ้าง ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการเก็บบันทึก  รวบรวมและการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เพื่อใช้วินิจฉัย  สั่งการสำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจและราชการขนาดใหญ่แล้ว  สำนักงานเป็นหัวใจสำคัญมากที่เดียว เพราะเป็นสถานที่ทำการบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายหรือแผนงานโครงการของกิจการนั้น ๆ งานจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกหรือไม่  ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดสำนักงาน การจัดการสำนักงานดีและมีความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย ความปลอดภัยในสำนักงานดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในความรู้สึกของเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่  ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของปัญหา  การจัดการและบริหารความปลอดภัยของสำนักงานจึงถูกจัดอยู่ในลำดับหลัง

Read more

VOCs หรือ สารอินทรีย์ระเหยง่าย อันตรายอย่างไร

VOCs(Volatile Organic Compounds) หมายถึง สารอินทรีย์ระเหยง่าย  ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ(Toxic Air) โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดเจนเป็นหลักซึ่งอาจมีอะตอมของออกซิเจน  หรือคลอรีนร่วมด้วย  ในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่กำลังได้รับความสนใจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ VOCs อันตรายอย่างไร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ไอระเหย VOCs มีอยู่รอบๆ ตัวไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงาน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือน  ก็เป็นแหล่งระเหยของสาร VOCs ด้วยเช่นกัน อาทิ 

Read more

รถขุดตัก คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

รถขุดตัก เป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับ ออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงาน backhoe รถขุดตัก (Excavator) นี้ นิยมแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็น รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ , รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว รถขุดตักแบบคีบ และรถชุดตักแบบลากดึง รถขุดตักออกจากตัว โครงสร้างของรถขุดตัก

Read more

การตรวจวัดอากาศ ก่อนเริ่มงานในที่อับอากาศ ต้องตรวจให้ละเอียด

จากภาพด้านบนที่ท่านเห็น เป็นการอธิบายหัวข้อของวันนี้ได้อย่างชัดเจนว่า เพราะเหตุในในการตรวจวัดอากาศในสถานที่อับอากาศ จำเป็นต้องตรวจให้ทั่วทั้งบริเวณที่ความสูงระดับต่างๆ ทั้งระดับล่าง ระดับ กลาง และระดับบน สาเหตุเป็นเพราะว่าในชั้นบรรยากาศในที่อับอากาศ บางครั้งมีก๊าซที่เป็นอันตรายสะสมอยู่หลายประเภท ซึ่งก๊าซแต่ละประเภทก็มีน้ำหนักต่างกันเมื่อเทียบกับอากาศโดยทั่วไป  คือ  มีทั้งที่เบากว่าอากาศ  หนักเท่ากับอากาศทั่วไป  และหนักกว่าอากาศ ก๊าซที่เบากว่าอากาศก็จะลอยอยู่ด้านบน  ส่วนที่หนักเท่ากับอากาศโดยทั่วไปนั้นก็จะลอยปะปนอยู่กับบรรยากาศทั่วไป และที่หนักกว่าอากาศก็จะลอยอยู่ด้านล่างในระดับต่ำ ดังนั้นในการวัดอากาศก่อนเริ่มงานในที่อับอากาศต้องตรวจวัดให้ทั่วทั้งในระดับพื้น ระดับทั่วไป

Read more

แบบอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานโดยใช้นั่งร้าน ส่วนมากมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูง หรือการพังทลายของนั่งร้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับนั่งร้านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจสภาพนั่งร้าน หรือ ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั่งร้านและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดเสมอ วันนี้ผมไปเจอไฟล์ power point สำหรับอบรมเรื่องนั่งร้าน มีทั้งหมด 25 หน้า ท่านไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปให้งานได้ที่ >>

Read more

คู่มือความปลอดภัยงานก่อสร้าง มาดาวน์โหลดตัวอย่างไปดูกันครับ

ไฟล์ที่นำมาให้ดาวน์โหลดในวันนี้ เป็นคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ซึ่งสมาชิกในเว็บบอร์ดที่ใช้ชื่อว่า mrthee ได้นำมาลงไว้ แต่เนื่องจากในบอร์ดไม่ได้ลองรับไฟล์ขนาดใหญ่ไว้ ในการฝากไฟล์ต้องฝากผ่านเว็บรับฝากไฟล์ ซึ่งสมาชิกบางท่านบอกว่าไฟล์นี้ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว เนื่องจากมีหลายท่านต้องการดาวน์โหลด คู่มือความปลอดภัย ไปดูเป็นตัวอย่างในการจัดทำ ผมจึงได้นำไฟล์ดังกล่าว มาอัปโหลดในบทความนี้ครับ สำหรับเนื้อหาภายใน ผมขอคัดลอก สารบัญมาให้ดูกันเลยก็แล้วกัน 1.นโยบายความปลอดภัยของบริษัท 2.กฎความปลอดภัยและสุขอนามัย 3.มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

Read more