จากภาพด้านบนที่ท่านเห็น เป็นการอธิบายหัวข้อของวันนี้ได้อย่างชัดเจนว่า เพราะเหตุในในการตรวจวัดอากาศในสถานที่อับอากาศ จำเป็นต้องตรวจให้ทั่วทั้งบริเวณที่ความสูงระดับต่างๆ ทั้งระดับล่าง ระดับ กลาง และระดับบน

สาเหตุเป็นเพราะว่าในชั้นบรรยากาศในที่อับอากาศ บางครั้งมีก๊าซที่เป็นอันตรายสะสมอยู่หลายประเภท ซึ่งก๊าซแต่ละประเภทก็มีน้ำหนักต่างกันเมื่อเทียบกับอากาศโดยทั่วไป  คือ  มีทั้งที่เบากว่าอากาศ  หนักเท่ากับอากาศทั่วไป  และหนักกว่าอากาศ

ก๊าซที่เบากว่าอากาศก็จะลอยอยู่ด้านบน  ส่วนที่หนักเท่ากับอากาศโดยทั่วไปนั้นก็จะลอยปะปนอยู่กับบรรยากาศทั่วไป และที่หนักกว่าอากาศก็จะลอยอยู่ด้านล่างในระดับต่ำ

ดังนั้นในการวัดอากาศก่อนเริ่มงานในที่อับอากาศต้องตรวจวัดให้ทั่วทั้งในระดับพื้น ระดับทั่วไป และระดับบน

By Max