การสนทนาความปลอดภัย เป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการความปลอดภัยที่ทุกบริษัทจะต้องยึดถือและทำกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่องเพื่อเกิดผลโดยตรงกับพนักงานและโรงงานการจะดำเนินการให้การสนทนาความปลอดภัยเป็นไปด้วยดีได้นั้น จะต้องอาศัยบุคลากรผู้นำที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญ พร้อมมีวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อชักจูงแนะนำให้กับผู้ร่วมประชุมให้เห็นภาพและจุดประสงค์ของการสนทนาได้อย่างชัดเจน ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอนของงานในแต่ละวัน ผู้บริหารของแต่ละบริษัทควรที่จะเห็นความจำเป็น ความสำคัญให้มีการดำเนินกิจกรรมนี้และควรจะมีการปรับปรุงและแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการ กล่าวนำ “การสนทนาความปลอดภัย” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว
กระตุ้นให้เกิดความคิดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์
เป็นการสอนงานและขั้นตอนการทำงาน
เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างปลอดภัย
ช่วยสร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือ ทำให้ดีที่สุดให้ตรงประเด็นแล้วจะเกิดประโยชน์
การเลือกหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย อีกทั้งการเลือกเวลาที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยกันระดมความคิด ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่เลือกมาจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง เป็นปัญหาที่เขาเผชิญอยู่หรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการ และจะต้องมีเวลาเตรียมตัวมากพอสมควร เพราะยิ่งถ้ามีการเตรียมตัวมากเท่าไรผลงานก็จะดีขึ้นเท่านั้น

By Max