อะเซทิลีน (C2 H2)
ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants)

มวลโมเลกุล 26.038
ความหนาแน่นที่ 0 ◦c 1.171 kg/m3
ปริมาตรจำเพาะที่ 15 ◦c 0.903 m3/kg
ให้ความร้อนสูง 3100 ◦c

คุณสมบัติทั่วไป
อะเซทิลีนเป็นก๊าซที่มีความไวไฟมาก ไม่มีสี มีกลิ่น (ฉุนคล้ายกระเทียม) จากคุณสมบัติของอะเซทิลีนที่มีความสามารถละลายได้ดีในอะซิโตน (300:1 โดยปริมาตรที่ 175 PSI ) ทำให้เราสามารถจัดจำหน่ายอะเซทิลีน โดยอาศัยอะซิโตนได้ ดังนั้นในท่อก๊าซอะเซทิลีนจึงบรรจุวัสดุซึมซับที่สามาร ถจับสารละลายอะซิโตนไว้อยู่ภายใน ซึ่งทำให้ท่อก๊าซอะเซทิลีนแตกต่างไปจากท่อก๊าซทั่วไป

ก๊าซอะเซทิลีนใช้ป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยการผสมอ๊อกซิเจน/อะเซทิลีน (Oxy-acetylene welding) ใช้ในงานตัด (Cutting), งานเซาะร่อง(Gouging), งานเชื่อม (Welding) , การเผาให้ความร้อน ,งานทำความสะอาดด้วยเปลวไฟ ,เคลือบผิวแข็งที่ผิวหน้าโลหะ (Surface Hardening) , ปัดเป่าผงฝุ่นจากโลหะ และอีกหลายกระบวนการ

นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ที่เรียกว่า “atomic absorbtion” และใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรม และยังเป็นสารประกอบทางเคมีของสารเคมีต่างๆ อาทิ ไวนีลคลอไรด์ไวนีล อะซีเตรด และทรีคลอรีไทสัน

ข้อควรระวังในการใช้อะเซทิลีน
อะซิเทลีนในสถานะก๊าซภายใต้ความดัน อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้น
– อย่าใช้ก๊าซอะเซทิลีนอิสระที่ความดันในการใช้งานนอกท่อก๊าซเกิน 15 psi
– อย่าใช้ก๊าซอะเซทิลีนโดยตรงกับทองแดงที่ไม่มีอัลลอยผสมอยู่ เพราะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดจากผลของปฏิกิริยา “อะเซทีไลต์” (Acetylide)
– เมื่อปฏิบัติงานกับก๊าซอะเซทิลีนควรตั้งท่อก๊าซไว้ทุกครั้ง

ข้อมูลจาก : แผ่นพับบริษัท tig

By Max