การคบเพื่อนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของคนแต่ละคน การเรียนรู้ถึงลักษณะของเพื่อนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ที่ปราถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ลักษณะของเพื่อนที่ดี

ตามหลักของพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากใน “มงคลชีวิต 38 ประการ” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่นำความก้าวหน้าในชีวิตมาให้ผู้ปฏิบัติ โดยสองข้อแรกกล่าวไว้ว่า 1. ไม่คบคนพาล 2. คบบัญฑิต ซึ่งก็คือการสอนให้คบเพื่อนที่ดีด้วยนั่นเอง

เมื่อเรารู้แล้วจากหลักคำสอนมงคลชีวิต 38 ว่า การคบคนดีจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้แล้ว เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่า มิตรที่ดีที่ควรคบหาสมาคมด้วยเป็นเช่นไร ซึ่งก็สามารถทราบได้ด้วยหลักคำสอนเรื่อง กัลยาณมิตรธรรม 7

คำว่ากัลยาณมิตร ก็คือ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะของเพื่อนที่ดี (กัลยาณมิตรธรรม 7)
ปิโย : เป็นเพื่อนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี น่ารัก รู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้
ครุ : เป็นผู้ประพฤติตัวดี น่าเคารพ สามารถพึ่งพิงได้
ภาวนีโย : เป็นผู้มีความรู้ภูมิปัญญาและความสามารถที่น่ายกย่อง เป็นผู้ที่ฝึกอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สมควรที่จะนำมาเป็นแบบอย่าง
วตฺตา จ : เป็นบุคคลที่รู้จักพูด คอยแนะนำว่ากล่าวตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดี
วจนกฺขโม : เป็นผู้มีความอดทนที่จะรับฟังเรื่องราว และถ้อยคำต่าง ๆ พร้อมที่จะฟังคำวิพากษ์ ความเห็นที่ตรงข้าม โดยไม่โกรธหรือโมโหฉุนเฉียว
คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา : สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย และศึกษาเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าเดิม
โน จฏฐาเน นิโยชเย : ไม่ชักนำพาไปในทางที่เสื่อมเสีย
คงจะทราบกันแล้วว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีเป็นเช่นไร ดังนั้นหากคุณมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ในตอนนี้ก็ควรที่จะทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตอบกลับไปด้วย และเช่นเดียวกันหากคุณมีเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนที่ดี เป็นเพื่อนที่พาไปในทางที่เสื่อมเสีย พาไปสู่อบายมุขแล้วละก็ ลองหาทางทำให้เขากลับมาสู่ทางที่ถูกต้องตามแบบที่เพื่อนที่ดีควรทำ แต่ถ้าพยายามแล้วไม่ได้ผล ก็คงต้องเลือกที่จะอยู่ห่าง ๆ เพราะการคบคนพาลมีแต่จะทำให้เสื่อมเสีย

By Max