OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002

OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ซึ่งถือเป็นซีรีย์หนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

OHSAS 18001 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในการรับรองและประเมินมาตรฐานความปลอดภัย โดยเขียนขึ้นมาจากความร่วมมือกันของสมาคมชั้นนำที่เชี่ยวชาญในด้านการกำหนดมาตรฐานสากล ,สมาคมที่ได้รับการรับรอง และผู้ชำนาญการพิเศษ สาเหตุที่ต้องร่วมกันร่างข้อกำหนดออกมา ก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในภายหลัง

ผู้เข้าร่วมประชุมในการออกแบบระบบ มีดังนี้

* National Standards Authority of Ireland

* Standards Australia

* South African Bureau of Standards

* British Standards Institution

* Bureau Veritas Quality International

* Det Norske Veritas

* Lloyds Register Quality Assurance

* National Quality Assurance

* SFS Certification

* SGS Yarsley International Certification Services

* Asociaci?spa? de Normalizaci? Certificaci?r

* International Safety Management Organisation Ltd

* Standards and Industry Research Institute of Malaysia

* International Certification Services

ประโยชน์ของ OHSAS

– ช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
– สร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
– โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
– มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
– กำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน
– มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

By Max