OHSAS 18001 ใช้เครื่องมือการจัดการที่เรียกว่าวงจร PDCA

PDCA เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ดำเนินการ และรักษา นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บนพื้นฐานของความเป็นผู้นำในการจัดการระดับสูง และความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัย
PDCA ประกอบไปด้วย

Plan
กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการอันจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบาย OH&S ขององค์กร

Do
ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด

Check
ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย OH&S ,วัตถุประสงค์ ,กฏหมาย ,ข้อกำหนด และรายงานผลการปฏิบัติ

Act
ปรับปรุงการดำเนินการ OH&S อย่างต่อเนื่อง

 

แต่ละขั้นตอนของ PDCA กับ OHSAS 18001

Plan

ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ

– กำหนดนโยบาย OH&S

– วางแผนการชี้บางอันตราย ,ประเมินความเสี่ยง และการกำหนดวิธีควบคุม

– จำแนกรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

– วางแผนฉุกเฉิน และ การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ

– บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

– จัดหาและต้องแน่ใจได้ว่า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการใช้อย่างเหมาะสม

– การฝึกอบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม  OH&S และเข้าใจถึงความสำคัญของ
นโยบายความปลอดภัยองค์กร และ เป้าหมายด้าน OH&S

– การสื่อสารและให้คำปรึกษากับพนักงาน

 

Do
ดำเนินการ

ในขั้นตอนนี้ควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดในกระบวนการ หากว่าในขั้นตอนการวางแผน (Plan) ที่ทำไว้แล้วอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องทำก็คือดำเนินการตามเอกสาร และ ขั้นตอน (procedures) ที่กำหนดไว้

เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้จัดการระดับสูง ควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยในกระบวนการ
ของระบบ OH&S ใหม่ และในขณะเดียวกันในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจะต้องมีเจ้าภาพหรือบุคคลเฉพาะดูแลแต่ละส่วน

เหล่านี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง

คำแนะนำในการเริ่มต้นดำเนินงาน คือ แตกระบบเป็นองค์ประกอบเฉพาะ (specific elements) เสียก่อน เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องไล่แก้ไขทั้งระบบ

มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพาะ เพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมด

อีกด้านที่สำคัญ คือ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงาน ลักษณะงานที่พวกเขาทำจะต้องเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ

แผนผังตารางที่สร้างขึ้นควรจะต้องแสดงให้เห็นถึงกลุ่มบุคคลทั้งหมด , ทักษะในการทำงานที่ต้องมี
การฝึกอบรมและสถานะของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนที่เป็นทางการเหล่านี้ควรถูกปลูกฝังให้เป็นที่ตระหนักในองค์กร

 

Check
ตรวจสอบ

เป็นขั้นตอนที่ 3 ของวงจร PDCA ในการทำ OHSAS 18001 ซึ่งประกอบด้วย

– การตรวจสอบภายใน (internal audits)

– ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

– ค้นหาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และเก็บรายละเอียด

– วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์ (incidents)อย่างละเอียด
**incidents คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลทำให้เกิด Acident หรือ Nearmiss

– วัดประสิทธิภาพและติดตามตรวจสอบ

ความล้มเหลวของการตรวจสอบภายในแต่ละครั้ง มีสาเหตุมากที่สุดมาจากการผิดพลาดของระบบทั้งหมด
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจากการไม่ควบคุม ทำให้ความเสี่ยงมีแนวโน้มเกิดขึ้นรวดเร็ว

สิ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ หากเกิดขึ้นควรดำเนินการแก้ไขทันที

ระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะทำให้แน่ใจว่า กระบวนการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง
ซึ่งความหมายก็คือ ประสิทธิภาพของขั้นตอนนี้คือการประเมินให้ดีและจัดการแก้ไขกับสิ่งที่ไม่ตรงตามกำหนด

ไม่เฉพาะสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้เท่านั้นที่ต้องคำนึงถึง
แต่ยังจำเป็นที่จะต้องค้นหาเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และพัฒนาวิธีการตอบสนอง (response procedures)
ที่เรียกว่า การดำเนินการป้องกัน (preventative action)

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ จะต้องมีความสมดุลย์ อย่าให้ OHSAS 18001 เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงาน แต่ทำให้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

 

Act

ขั้นตอนสุดท้าย คือ ทบทวนการบริหารจัดการ  เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนการบริหารจัดการ (Management review) ทำโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสิ่งที่ทำก็รวมไปถึงการทบทวนความเหมาะสม
ประสิทธิภาพของระบบ และยังควรรวมไปถึงการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และ วัตถุประสงค์  ด้าน OH&S

หากการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ควรทำ ผู้บริหารระดับสูงควรจัดหา จัดให้มี ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

By Max