Safety General

แนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย

การควบคุมความสูญเสียแนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่นักวิชาการความปลอดภัยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาตรการหนึ่งคือ “หลักการ 3E” อันได้แก่ Engineering, Education และ Enforcement ที่กล่าวถึงการใช้วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อการออกแบบให้เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัย (Safe Conditions) การให้การศึกษาอบรม (Education) แก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safe Actions)…

ความปลอดภัยในการทำงานกับก๊าซ

ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทต้องใช้ “ก๊าซ” ต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือส่วนประกอบ และเนื่องจาก “ก๊าซ” มีมากมายหลายชนิด และบางชนิดหากไม่มีการป้องกันในการใช้หรือจัดเก็บอย่างดีพอก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียที่ร้ายแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพกรณีเกิดการรั่วไหลเข้ามาในสถานที่ทำงานหรือชุมชน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน การปฏิบัติงานกับถังก๊าซ – ก่อนการปฏิบัติงานควรอ่านฉลากและข้อมูลรายละเอียดของก๊าซก่อน – มือและเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน จารบี และฝุ่น เพื่อป้องกันการลื่น และ…

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน (Escape Chute)

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน หรือ Fire Escape Chute เป็นทางหนีไฟที่ติดตั้งในอาคารสูงเพื่อใช้สำหรับหนีไฟ จากด้านบนของอาคารลงมายังด้านล่างของอาคาร ท่อผ้าหนีไฟ เหมาะกับอาคารที่มีทางเข้าออกจำกัด หรือ อาคารที่ไม่สามารถติดตั้งบันไดหนีไฟได้ และด้วยความสามารถในการลำเลียงคนลงมาจากอาคารด้านบนอย่างรวดเร็ว ท่อผ้าหนีไฟจึงเหมาะที่จะใช้งานในอาคารสูงที่มีผู้คนอยู่มากมาย เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ท่อผ้าหนีไฟจะทำมาจากผ้าที่มีความแข็งแรง แต่อ่อนตัว…