Safety Electric : ความปลอดภัย จากงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

นที่ 21 มกราคม 2554 ได้มีการประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยหลังจากประกาศ 180 วัน กฏกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ ภายในกฏกระทรวงฉบับนี้ ที่ด้านท้าย ได้มีตารางแนบท้ายเรื่องระยะห่างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า…

ปลั๊กไฟแบบSocket เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

งานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมเคยทำงานมา พบว่าปลั๊กไฟที่ใช้ในโครงการ จะเป็นปลั๊กไฟชนิด industrial socket Plug เท่านั้น ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น โดยการออกแบบของปลั๊ก ช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก (ถ้าเป็นปลั๊กธรรมดา เอานิ้วแหย่เข้าไปได้) และเมื่อนำเต้ารับและปลั๊กไฟ ชนิดพาวเวอร์ซ็อคเก็ตปลั๊กแบบนี้ สวมเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังปลอดภัยในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลมาโดนปลั๊กไฟดังกล่าว กรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยกัน เต้ารับแบบนี้ก็จะมีฝาปิด ป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กได้อีกด้วย