SLAM เทคนิค เป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน ระลึกถึงความปลอดภัยทุกครั้ง ที่จะลงมือทำงาน ซึ่งหากเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พนักงานปฏิบัติเป็นนิสัยอยู่เสมอก็จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้

slam technique

SLAM เทคนิค คือ อะไร
คำว่า SLAM มาจากการรวมตัวของอักษรย่อ ดังนี้

S มาจาก Stop แปลว่า หยุด

หยุดก่อนที่จะทำงาน ให้ถามตัวเองว่า
– นี่คืองานใหม่ที่เพิ่งทำหรือไม่
– มีสิ่งใดในงานที่เปลี่ยนไปหรือไม่
– ครั้งสุดท้ายที่ทำงานเป็นอย่างไร
– จำเป็นต้องอบรมเพิ่มหรือไม่

การหยุดเป็นกระบวนการเริ่มต้นของจิตใจที่ใช้พิจารณางานที่ทำอยู่

L มาจาก Look แปลว่า ดู

ดูรอบ ๆ ก่อนและหลัง ทำงาน

– ดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บันไดที่ชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการ์ด
– ค้นหาอันตรายในแต่ละขั้นตอน
– ประเมินว่าจะแก้ไขอันตรายที่พบอย่างไร

ในที่ทำงาน ให้พนักงานช่วยกันดู และค้นหาอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้น

A มาจาก Assess แปลว่า ประเมิน หรือ คิด
ทุกคนประเมินว่า มีอันตรายอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
ประเมินว่าผู้ปฏิบัติงานมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน หรือไม่
– ความรู้
– ทักษะ
– ผ่านการอบรม
– เครื่องมือ

มีสิ่งใดที่จำเป็น แต่ขาดหายไป

M มาจาก Manage แปลว่า จัดการ หรือ ทำ (ทันที)

เมื่อพบความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ให้หยุดงานและแก้ไขทันที

– เมื่อพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานคนใดปฏิบัติตนอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ให้หยุดทำงาน รายงานต่อหัวหน้าและช่วยกันแนะนำแก้ไข
– จัดเก็บพื้นที่ทำงาน หรือ กั้นพื้นที่ ให้อยู่ในความเรียบร้อย ทั้งระหว่างทำงาน และหลังเสร็จงาน

การจัดการเป็นขั้นตอนควบคุมการทำงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย

By Max